Stanovy

PREAMBULE

Valná hromada Tenisového klubu Hrušov, z. s., konaná dne 25.4.2015, vycházející z principů Senohrabského sportovního sdružení a navazující na zásady jeho vytvoření a existence, vědoma si toho, že rozhodující majetek Tenisového klubu Hrušov, z.s. pochází z doby jeho působení, přijala tyto stanovy.

Stanovy tenisového klubu

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Tenisový klub Hrušov, z. s. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů spolku založeným za účelem uspokojování jejich zájmů o tenisový sport.
2) Klub se nazývá plným názvem „Tenisový klub Hrušov, z. s.“ V běžném písemném styku se užívá zkrácený název „TK Hrušov, z. s.“
3) Tenisový klub Hrušov, z. s. (dále jen „klub“) má postavení právnické osoby se sídlem Příčná 61, Senohraby, PSČ 25166.

Čl. 2
Cíle činnosti

1) Základním cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o tenisový sport, udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb vůči státním, obecním, sportovním, tělovýchovným a jiným orgánům a organizacím.
2) K dosažení tohoto cíle zejména:
a) organizuje a zajišťuje sportovní činnost členů v tenisovém areálu klubu,
b) pořádá vlastní tenisové soutěže,
c) pořádá společenské akce pro své členy,
d) dobrovolně se spolčuje a spolupracuje se sportovními organizacemi.

Čl. 3
Členství

1) Členství v klubu je dobrovolné.
2) Členem klubu se může stát každý občan, který má českou státní příslušnost, a který souhlasí s ustanoveními stanov klubu.
3) Čestným členem klubu se může stát osoba, která se výrazně zasloužila o rozvoj klubu. Návrh na čestného člena podává výbor klubu a schvaluje jej valná hromada.
4) Členem klubu se může stát i cizí státní příslušník, který žije na území České republiky.
5) Děti do 15 let se mohou zúčastnit činnosti v klubu jen se souhlasem zákonného zástupce.
6) Členem klubu se může stát pouze osoba, která byla schválena valnou hromadou klubu za člena a uhradila vstupní poplatek ve výši určené valnou hromadou.
7) Přihláška za člena klubu je písemná. Její součástí je doklad o zaplacení vstupního poplatku.
8) Přijatý člen obdrží žákovský nebo členský průkaz a stanovy klubu.
9) Členství v klubu zaniká:
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) vyškrtnutím,
d) úmrtím,
e) zánikem klubu.
10) Člen může být z klubu vyloučen pokud:
a) závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li klubu zvlášť závažnou újmu,
b) opětovně porušil kázeň v klubu, ač byl již před tím pro její porušení napomenut,
c) závažným způsobem nebo opakovaně porušil tyto stanovy.
11) Členství v klubu zaniká vyškrtnutím při nezaplacení klubového příspěvku do 30. 6. příslušného roku, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
12) Rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí musí být doručeno osobně nebo doporučeně.
13) Vyloučený nebo vyškrtnutý člen se může proti vyloučení či vyškrtnutí odvolat k nejbližší následující valné hromadě. Odvolání nemá odkladný účinek.
14) Zánikem členství vystoupením, vyloučením nebo vyškrtnutím nezaniká povinnost zaplatit členský příspěvek nebo jiné částky dlužné klubu, např. úhradu neodpracovaných brigádnických hodin. Výbor může rozhodnout o jejich vymáhání soudní cestou.
15) Klub vede seznam členů, který je zpřístupněn se souhlasem všech členů ve vývěsní skříni klubu. V seznamu členů provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob v klubu záznamem na seznamu pověřený člen výboru.

Čl. 4
Práva členů

1) Člen má právo:
a) účastnit se sportovní a společenské činnosti klubu,
b) využívat prostor klubu,
c) účastnit se valné hromady,
d) účastnit se schůze výboru, jedná-li se o něm,
e) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy, na písemné připomínky nebo kritiku je povinen pověřený člen výboru odpovědět nejpozději do 60 dnů od doručení písemnosti,
f) hlasovat, volit a být volen za člena výboru.
2) Právo hlasovat, volit a být volen mají pouze členové od dovršení 18. let věku.
3) Členové, kteří nevyrovnali své povinnosti vůči klubu, nemají hlasovací právo.

Čl. 5
Povinnosti členů

Člen klubu má povinnost:
a) dodržovat stanovy a rozhodnutí kolektivních orgánů klubu,
b) šetřit a chránit majetek klubu,
c) účastnit se brigád, jejichž rozsah určí valná hromada a současně určí hodnotu 1 hodiny práce,
d) řádně a včas platit členský příspěvek a jiné uložené platby, jejichž výši navrhne výbor a předloží ke schválení valné hromadě,
e) dodržovat zásady sportovní etiky a morálky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno a čest klubu.

Čl. 6
Orgány klubu

Orgány klubu jsou:
a) valná hromada,
b) výbor,
c) revizoři.

Čl. 7
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem klubu. Řádná valná hromada se bude každoročně bez vyzvání výboru konat vždy poslední sobotu měsíce dubna od 16. hod. Mimořádná valná hromada musí být výborem svolána do 30 dnů na žádost nejméně 2/5 všech členů klubu s udáním předmětu jednání. Valnou hromadu může také podle vlastního rozhodnutí svolat výbor.

2) Valná hromada:
a) schvaluje změny a doplňky stanov,
b) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu za minulý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští rok,
c) schvaluje zprávu revizorů a jejich činnosti,
d) schvaluje rozhodnutí výboru o vstupu nebo členství klubu v jiných organizacích,
e) volí a odvolává prezidenta a další členy výboru v celkovém počtu pěti členů,
f) volí a odvolává tři revizory účtů,
g) stanoví výši příspěvků pro příslušný rok,
h) schvaluje přijetí nebo poskytnutí půjčky,
i) rozhoduje o vstupu nebo členství klubu v jiných organizacích,
j) plní úkoly odvolávacího orgánu proti rozhodnutí výboru,
k) rozhoduje o zrušení klubu s likvidací nebo o jeho přeměně,
l) schvaluje smlouvu o fůzi či o rozdělení klubu,
m) schvaluje návrh na čestného člena klubu,
n) určuje rozsah brigád a hodnotu 1 hodiny práce.
3) Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna minimálně jedna třetina členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, s výjimkou rozhodování podle čl. 7 odst. 2 písm. k), pro přijetí tohoto rozhodnutí je třeba hlasů tří pětin všech členů klubu.
4) Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může výbor svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.
5) Výbor nesvolává písemně řádnou valnou hromadu a pouze čtrnáct dnů před jejím konáním zveřejní ve vývěsní skříni klubu program schůze.
6) O průběhu každé valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
– datum a místo konání,
– seznam účastníků jednání valné hromady s jejich podpisem,
– přijatá usnesení,
– výsledky hlasování.
Tento zápis musí být do 30 dnů zveřejněn na vývěsce klubu.

Čl. 8
Výbor

1) V době mezi jednáními valné hromady činnost klubu řídí a odpovídá za ni výbor, zvolený valnou hromadou. Výbor je statutárním orgánem. Funkční období výboru je dvouleté.
2) V čele klubu stojí prezident, který zastupuje výbor v období mezi jeho jednáními.
3) Jménem klubu ve vnějších jednáních je oprávněn jednat prezident a nejméně jeden další člen výboru.
4) Výbor volí ze svých členů hospodáře klubu.
5) Výbor svolává prezident v hráčské sezóně nejméně jednou za měsíc, mimo ni podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Mimořádné jednání výboru musí předseda svolat, požádá-li o to většina výboru nebo na základě vlastního rozhodnutí.
6) Výbor řídí činnost klubu a přijímá rozhodnutí ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.
7) Výbor je oprávněn přijímat usnesení, je-li přítomna většina členů výboru. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru.
8) Výbor je ve všech svých rozhodnutích odpovědný valné hromadě.
9) Uprázdní-li se během roku místo některého z členů výboru, bude na toto místo kooptován výborem náhradník. Kooptace podléhá schválení nejbližší valné hromadě.
10) Závazky klubu musí být předem projednány, pokud nejsou součástí rozpočtu klubu.
11) Výbor předkládá valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření klubu za minulý rok a návrh plánu činnosti a rozpočetu na příští rok.

Čl. 9
Revizoři

1) Revizoři jsou voleni valnou hromadou, funkční období je totožné s funkčním obdobím výboru.
2) Revizoři mají právo revidovat kdykoliv veškeré účetní knihy a doklady.
3) Revizoři mají povinnost provést revizi nejméně jedenkrát za rok a podat o tom zprávu výboru a valné hromadě.
4) Revizoři vykonávají svou činnost nezávisle na valné hromadě, výboru a všech členech klubu.

Čl. 10
Majetek a hospodaření

1) Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
2) Zdroje majetku klubu tvoří zejména:
a) majetek převedený z vlastnictví Českého svazu tělesné výchovy do vlastnictví klubu,
b) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu a od jiných organizací či osob,
c) příspěvky a jiné platby a dary členů,
d) příjmy od sponzorů,
e) příjmy ze sportovní a společenské činnosti.
3) Hospodaření klubu se řídí ročním plánem činnosti a rozpočtem schváleným valnou hromadou.
4) Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat prezident a hospodář klubu, popřípadě další prezidentem pověřený člen výboru nebo pracovník klubu.
5) O nabývání, pozbývání a převodech movitého a nemovitého majetku klubu mimo schválený rozpočet rozhoduje valná hromada, a to tak, že k rozhodnutí je třeba souhlasu tří pětin všech členů klubu.

Čl. 11
Závěrečné ustanovení

Tenisový klub Hrušov, z. s. se považuje za právního pokračovatele původní sportovní organizace s názvem Sportovní sdružení Senohrabské.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou klubu, konanou dne 25.4.2015, a nahrazují předcházející stanovy, které se těmito ruší.